Home

Vivim nou temps. L’estafa provocada per les elits econòmiques, financeres i polítiques, eufemísticament anomenada “crisi”, ha aconseguit que la gent comense a qüestionar-s’ho tot i a demanar més democràcia i major control sobre el poder. Per tant, un dels objectius a assolir de cara a 2015 és un veritable aprofundiment democràtic, establint mecanismes de control institucional i eines de presa de decisions col·lectiva.
Però, quina és la situació actual pel que fa a aquestos temes al Verger? Malauradament, estem molt lluny d’aquest objectiu. Des de 2011, any que el Partit Popular va assolir la majoria absoluta al nostre poble, van reduir la democràcia al seu mínim legal, confonent dita majoria amb poder absolut.

I quins són els entrebancs que que va establir el PP de Michel per a augmentar l’opacitat de l’ajuntament? En trobem de varis.

En primer lloc, celebrar els plens ordinaris en períodes més amples possibles exigits per la llei, cada 3 mesos ( segons proposició de 21 de juny de 2011). Aquesta mesura significa que en un ple s’ha de preguntar al voltant multitud de temes acumulats al llarg de 3 mesos, dificultant la tasca fiscalitzadora i de control dels partits de l’oposició i la ciutadania. Per contra, la junta de govern local, és a dir, els regidors del PP que integren el govern municipal, es reuneix cada 15 dies, carregant en aquest òrgan la presa de decissions.

En segon lloc, buidar d’atribucions al plenari per a que es controle i decidisca el mínim possible en públic. I el mecanisme utilitzat va ser la delegació de competències atribuïdes al ple en dita junta de govern local. La llista és amplíssima, i per la seva importància la reproduïm a continuació ( s’aprova en el ple extraordinari de 30 de juny de 2011):

1- L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.
2-La declaració de lesivitat dels actes de l’ajuntament.
3-La concentració de les operacions de crèdit la quantia de la qual acumulada, dins de cada exercici econòmic, excedisca el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost -excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment supere el 15 per 100 dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior- tot això de conformitat amb el que disposa la llei reguladora d’hisendes locals.
4-Les contractacions i concessions de qualsevol classe quan el seu import supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost, així com els contractes i concessions plurianuals quan la seua duració siga superior a 4 anys i els plurianuals de menor duració quan l’import acumulat de totes les anualitats supere el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici.
La delegació inclou els contractes d’obres, serveis, subministraments i de qualsevol altra natura relatius a obres o serveis inclosos en el pla provincial d’obres, serveis, equipaments o instal·lacions i en plans o actuacions conjuntes de caràcter supramunicipal, ja siguen Comarques, Mancomunitats, Consorcis, Ens Metropolitans, Comunitat Autònoma, Administració Estatal o de la Comunitat Europea, quan la normativa específica dels mateixos atribuïsca estos contractes al Ple, i inclús en els cassos en què es requerisca l’Acceptació expressa pel Ple de la delegació de competències de contractació, que s’entendran realitzades, una vegada acceptades pel Ple, a favor de l’òrgan en qui es delega l’exercici d’estes atribucions.
5-L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan siga competent per a la seua contractació o concessió, i encara que no estiguen previstos en els pressupostos.
6-L’adquisició de bens i drets quan el seu valor supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost, així com les alienacions patrimonials en els supòsits següents:
-Quan es tracte de béns immobles o de béns mobles que estigueren declarats de valor històric o artístic, i no estiguen previstes en el pressupost.
-Quan estant previstes en el pressupost, superen els mateixos percentatges indicats per a les adquisicions de béns.
7-L’alienació del patrimoni quan siga competència del Ple i no requerisca l’adopció d’acord per majoria qualificada.
8-L’aprovació de l’Inventari de Béns de la corporació, la seua rectificació i comprovació.
9-La resolució dels expedients de declaració de ruïna, excepte els referits als cassos de ruïna imminent, que resoldrà l’alcaldia.
10-L’informe per a la Declaració d’interès comunitari prevista en la delegació urbanística respecte a les autoritzacions en sòl no urbanitzable.
11-Presentació d’al·legacions en representació de l’Ajuntament en tràmits d’aprovació de plans, projectes i tot tipus d’actuacions que duguen a terme les Entitats Públiques que afecten al municipi.
12-L’autorització o denegació de compatibilitat del personal del servei de l’Ajuntament per a un segon lloc o activitat en el sector públic i la resolució motivada amb relació a la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, de conformitat amb el que preveu la normativa sobre incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.
13-L’acceptació de la cessió gratuïta de terrenys o de drets d’aprofitament urbanístic, donacions, herències, llegats i tot tipus de béns i drets transmissibles, inclús les cessions gratuïtes que porten annexes condicions o modalitats oneroses.
14-L’acceptació de béns adjudicats a l’Ajuntament en procediments judicials o administratius.
15-La sol·licitud de subvencions a altres administracions públiques i acceptació de les concedides quan la normativa general o l’específica aplicable al cas requerisca l’acord plenari per a això.

Les atribucions delegades inclouen de manera especial la facultat de resoldre per mitjà d’actes administratius que afecten a tercers i la facultat de resoldre els recursos de reposició que s’interposen contra els corresponents acords.

Recordem que totes aquestes accions han de passar per ple i actualment ni passen ni es menciona. Com podeu veure es van muntar una mini república bananera a la que és molt difícil dir “democràcia”. Poden endeutar al poble, comprar, vendre, contractar i fer el que es done la gana sense el control públic dels grups municipals i la ciutadania.Opacitat absoluta. Aquest acord va ser un cop d’Estat municipal en tota regla, que pagarem durant anys. La mala gestió que han fet d’açò és incalculable. D’altra banda, van argumentar per a aprovar aquest saqueig de competències que es devia temes d’eficàcia, així podrien gestionar més àgilment l’ajuntament. I contra aquest argument sols una dada: els pressupostos de 2013 encara no han estat aprovats. Curiosa eficiència.

I per últim, a part de l’absència total de processos participatius de base, on la ciutadania puga decidir sobre temes cabdals del Verger, trobem els precs i preguntes. En qualsevol ajuntament “democràtic”, en acabar el ple, es pregunta al públic si tenen algun prec o alguna pregunta. A tots els plens que he acudit, ni rastre. Qualsevol veí que vulga un aclariment públic ho te fotut amb el PP.

Així doncs, la solució immediata és fer-los fora del poder, i encetar el meló de la participació directa i activa de la ciutadania. Un dels compromisos inalienables de les futures forces que assolisquen l’ajuntament ha de ser aquest: assolir l’ajuntament per a fer-lo de tots i per a tots,de la manera més transparent possible. Pressupostos participatius, pública i periòdica dels comptes, auditoria del deute,consultes en temes clau i moltes altres mesures, que sols podrem assolir des de la participació de la majoria en aquest nou escenari que se’ns presentarà a partir de maig 2015. Comença el compte enrere.

Basili Salort Bertomeu

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s